A leeg A
home > eva > bijstand & studie
Logo Studerende Moeders

Meldpunt Bijstand & Studie

De reacties

Inleiding

Alleenstaande ouders vormen geen specifieke doelgroep voor uitkeringsinstanties en onderwijsinstellingen. Daardoor is er te weinig aandacht voor deze groep en voor de problemen waarmee zij geconfronteerd worden als zij een opleiding willen combineren met de zorg voor hun gezin.
Vooral alleenstaande moeders komen allerlei drempels tegen, die hen belemmeren om aan een opleiding te beginnen of een opleiding af te ronden.
Vanwege de invoering van de werk - leerplicht en de scholingsplicht zal het aantal (jonge) ouders dat vanuit een WWB-situatie een opleiding gaat volgen toenemen. Een goede aansluiting tussen de gemeente en onderwijs is noodzakelijk voor een succesvol studieresultaat. De WWB is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk uitstromen naar betaald werk. Dat lijkt de kortste weg om uit de uitkering te komen, maar het is niet altijd de meest efficiënte manier om duurzaam financieel zelfstandig te worden. Een bijstandsmoeder die over de capaciteiten beschikt om door middel van een hogere opleiding haar uitgangspositie voor de arbeidsmarkt te verbeteren, krijgt daarvoor meestal geen toestemming van de uitkeringsinstantie omdat de meeste MBO-3 of 4 en HBO-opleidingen 4 jaar duren.
Het Steunpunt Studerende Moeders, de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en FNV Vrouwenbond hebben met een Internet-meldpunt in kaart gebracht in hoeverre het scholingsaanbod aansluit op de eigen behoeften, talenten en mogelijkheden van alleenstaande moeders. Wat zijn voor hen de belemmeringen en kansen? Alle reacties worden verzameld en daarvan wordt een rapport met aanbevelingen gemaakt dat na de zomer wordt aangeboden aan de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs, en koepels van Sociale Diensten, het MBO en HBO onderwijs.

De reacties in vogelvlucht

Er kwamen twee soorten reacties binnen op het Meldpunt:  1. verhalen over belemmeringen bij pogingen om vanuit een WWB-situatie aan een opleiding te beginnen: onbegrip, gebrek aan kennis bij instanties, tegenwerking en financiële barrières en 2. vragen naar mogelijk¬heden en voorwaarden voor ondersteuning bij het kiezen voor een studie.  Er blijkt bij de betrokken instanties weinig zicht op de op¬lei¬dingsmogelijkheden voor vrouwen met kinderen.  Het volgen van een opleiding wordt niet gestimuleerd, eerder tegengewerkt. Leeftijd speelt een belangrijke rol en verdient aparte aandacht, om twee redenen: 1. enkele van de meest schrijnende reacties op het meldpunt zijn afkomstig van vrouwen die de dertig al ver gepas-seerd zijn. Zij hebben wanhopig gezocht naar mogelijkheden om uit de bijstand te komen, maar slaagden er niet in werk te vinden dat hen in staat stelde  economisch zelfstandig te worden; een opleiding volgen mochten zij niet. Naarmate zij ouder worden voelen zij zich machtelozer en ervaren hun situatie als uitzichtloos  2. De verhalen en ervaringen van oudere vrouwen drukken ons er met de neus bovenop hoe belangrijk het is om jonge vrouwen goed te adviseren en ondersteunen bij hun pogingen hun situatie te verbeteren. Maar ook roept het de vraag op hoe vrouwen, ongeacht hun leeftijd, ondersteund kunnen worden als zij een wens en capaciteiten hebben om zichzelf beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

  • Klik hier voor een uitgebreider verslag van de reacties op het Meldpunt
  • Klik hier voor een impressie van het symposium ‘Bijstand en Studie: wat zijn de mogelijkheden?’

Externe links:

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Logo Studerende Moeders