A leeg A
home > houd huren betaalbaar
Houd huren betaalbaar

Houd huren betaalbaar

Minister Donner kwam op 15 april 2011 met het plan in het woningwaarderingsstelsel de waardering met 25 punten te verhogen. Dat kan grote huurverhogingen, tot 120 euro per maand betekenen, met alle gevolgen voor lagere inkomens van dien.

Op 17 mei, de dag voor de bespreking van dit plan in de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken, stuurde de werkgroep een brief aan deze commissie en aan minister Donner om te protesteren tegen deze voorgenomen maatregel.

Klik hier om een Word-versie van deze brief te downloaden.
U kunt ook hieronder de tekst lezen:

Geachte commissieleden,

Het Kabinet is voornemens het woningwaarderingsstelsel aan te passen. Veel maatschappelijke organisaties maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van het toekennen van 25 extra punten en de verhoging van de maximale huren die daar het gevolg van is. Ook de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA vreest dat de gevolgen voor kwetsbare groepen ernstig kunnen zijn. Huurders hebben gemiddeld veel lagere inkomens en een veel hogere woonquote dan eigenaar-bewoners.

De Woonbond wijst terecht op het feit dat door de maatregel de maximale huurprijzen en woonlasten stijgen, ook voor de laagste inkomens. Dit tegen de achtergrond van het gegeven dat de huren volgens het CBS sinds 1986 gemiddeld per jaar ruim 1,3% sneller zijn gestegen dan de consumentenprijsindex. Daarmee zijn de woonlasten de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan die van eigenaar-bewoners.
De hogere aanspraken op huurtoeslag kunnen leiden tot kortingen waarvan de huurtoeslagontvangers de dupe zullen zijn.
Voorts zullen er minder woningen beschikbaar zijn voor de lagere inkomens, omdat door de extra wws-punten een deel van de woningen buiten het bereik van de huurtoeslag zal gaan vallen.
Ook de segregatie tussen woongebieden zal toenemen.

Voor de laagste inkomensgroepen geldt nu al dat het inkomensdeel dat aan wonen besteed moet worden erg hoog is. Door de maatregelen dreigt het vrij besteedbare inkomen van deze groepen nog verder onder druk te komen. De huurstijgingen zijn extra wrang in het licht van het uitblijven van beperking van de aftrek van hypotheekrente. Eigenaren worden zo bevoordeeld ten opzichte van huurders.
Wij pleiten er dan ook krachtig voor om af te zien van deze maatregel.

Wij vernemen graag uw reactie.

Externe links:

naar boven

 

Houd huren betaalbaar