A leeg A
home > organisatie > doelstellingen

Doelstellingen

werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

De werkgroep zet zich in tegen de groeiende tweedeling, de groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Dit doet zij samen met tal van andere personen en groepen in kerken, organisaties van uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties; zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. Door middel van campagnes, publicaties, conferenties, acties, ontmoetingen, trainingen, overleg met kerken en de politiek geeft de werkgroep voortdurend impulsen aan discussies over die tweedeling en organiseert het gesprek over rechtvaardiger alternatieven.

De oecumenische campagne tegen verarming en verrijking heeft een aantal beleidsdoelen die richtinggevend zijn:

 • zorg dragen dat de samenleving haar functie kan behouden ten aanzien van de onderlinge solidariteit en waarborg van de waardigheid van iedere burger;
 • meewerken aan een samenleving, waarin verarming en verrijking zoveel mogelijk worden tegengegaan;
 • ontwikkelen van een visie op economie die uitgaat van een brede definitie van arbeid en zorg;
 • bevorderen van respect voor ieder mens, ongeacht de wijze waarop hij/zij onbetaald of betaald participeert aan de samenleving;
 • verbeteren van de positie van mensen - nog steeds in belangrijke mate vrouwen - die onbetaalde zorgarbeid combineren met betaald werk;
 • positieverbetering van mensen die door hun etnische achtergrond of door een zwakke gezondheid sociaal-economische achterstelling ervaren;
 • voldoende inkomen van kleine zelfstandigen, boeren en mensen met laag betaalde en onzekere banen;
 • empowerment van minima ten behoeve van een grotere participatie.

 

 • Klik hier voor de uitgangspunten van de werkgroep.
 • Klik hier voor de werkwijze van de werkgroep.
 • Klik hier voor de algemene informatiefolder over de werkgroep
Organisatieschema werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA