A leeg A
home > organisatie > de werkgroep

De werkgroep

Het bestuur van de Stichting landelijk bureau DISK en de Raad van Kerken in Nederland zijn de opdrachtgevers van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (Economie, Vrouwen en Armoede). Het bestuur van Arbeidspastoraat DISK is tevens werkgever voor het in dienst zijnde personeel en verantwoordelijk voor de financiën. Het secretariaat en de administratieve ondersteuning van de werkgroep zijn ook ondergebracht bij het Arbeidspastoraat DISK.
De ledenkerken van de Raad van Kerken in Nederland en het Arbeidspastoraat DISK stellen - op grond van het beleidsplan - en na overleg personeelsleden ter beschikking om dit werk in oecumenisch verband te doen. Daarnaast wordt bij de uitvoering van het werk samengewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers en kennisdeskundigen.

Het uitvoerende werk van de campagne krijgt vorm door middel van drie vergadervormen:

Naar de top van de pagina

Coördinatiegroep

De werkgroep heeft een Coördinatiegroep waar beleid en uitvoerend werk worden besproken. Deze groep bestaat uit:

 • voorzitter Joan Bulder
 • secretaris Peter de Bie
 • stafmedewerker Nel de Boer
 • penningmeester Hub Crijns
 • ervaringsdeskundige Dini van Velthooven
 • ervaringsdeskundige Toos Reijnen
 • lid vanit de Raad van Kerken in Nederland Sjaak den Hollander

Zij komen ongeveer vijf maal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast overleggen zij per mail en telefonisch.
Taken:

 • activiteiten coördineren en faciliteren
 • beleid uitzetten
 • externe contacten
 • aansturen secretariaat
 • gezicht naar buiten

Naar de top van de pagina

Alliantie Regioberaden

De contacten met het regionale netwerk van groepen vinden plaats in Alliantie Regioberaden. In deze wordt sinds juni 2011 samengewerkt met de Sociale Alliantie, een  platform van 60 landelijke, regionale en plaatselijke organisaties rond armoede in Nederland. De Alliantie Regioberaden vergaderen tweemaal per jaar in vijf regio's, en in het najaar zijn er vijf inhoudelijke Alliantiedagen. Taken en bevoegdheden van de Alliantie Regioberaden zijn:

 • signalering
 • uitwisseling
 • debat
 • advisering beleid

Naar de top van de pagina

Taakgroepen

Voor de uitwerking van de deelprojecten worden tijdelijke taakgroepen gevormd. (Ervarings)deskundigen op het betreffende terrein maken samen met tenminste één lid van de coördinatiegroep deel uit van een taakgroep. De deskundigen worden - afhankelijk van de aard van het project - gezocht in de regionale en plaatselijke groepen van het kerkelijke anti-armoedenetwerk, bij andere kerkelijke partners, in landelijke seculiere organisaties, bijvoorbeeld in de Sociale Alliantie, in wetenschappelijke kringen, etc. Deze taakgroepen werken de projecten verder uit in projectvoorstellen en nemen de uitvoering ter hand. Zij stellen in overleg met de coördinatiegroep een projectbegroting op en een plan voor media-aandacht.
De EVA-taakgroep heeft een bijzondere positie. Deze groep bestaat uit minimaal vier vrouwen en werkt aan doorlopende en nieuwe activiteiten rond economie, vrouwen en armoede. Leden van de EVA-taakgroep worden gezocht in de lokale EVA-groepen.

Organisatieschema werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA