A leeg A
Onderzoek Armoede in Nederland 2013

Armoede-onderzoek 2013

Onderzoek naar hulpverlening door kerkelijke organisaties in Nederland

In 2013 gaat een nieuw oecumenisch ‘Armoedeonderzoek 2013’ van start naar de diaconale hulpverlening door kerken vanwege armoede. Signalen uit de praktijk wijzen erop dat er vanwege de groei van financiële problemen en schulden onder diverse groepen mensen in Nederland een groter beroep gedaan wordt op kerken om hulp te geven. Het recent verschenen ‘Armoedesignalement’ van het SCP en CBS spreekt over een sterke toename van armoede in Nederland in 2011 en de onderzoekers verwachten een stijging in 2012. De economische crisis slaat hard toe en heeft gevolgen voor steeds meer mensen.

Wat wordt er onderzocht?

Het ‘Armoedeonderzoek 2013’ zal inzicht geven in hoeveel hulpvragen vanwege armoede door plaatselijke diaconale organisaties worden ontvangen, of dit aantal gestegen, gedaald of gelijk gebleven is in vergelijking met voorgaande onderzoeken, of er verandering te zien is in de wijze waarop diaconale organisaties helpen en welke doelgroepen ze bereiken. In het onderzoek komen hulpvragen aan individuen in beeld en hulp verleend aan groepsinitiatieven. Ook zal de diaconale inzet in uren op dit terrein  in beeld gebracht worden en dat gegeven is nieuw.

Het ‘Armoedeonderzoek 2013’ is een vervolg op eerdere onderzoeken. Het onderzoeksresultaat dat op 31 oktober 2013 wordt gepresenteerd zal landelijke en lokale kerken actuele informatie in handen geven op grond waarvan de betrokkenheid bij armoedebestrijding versterkt kan worden. Ook zullen de resultaten bruikbaar zijn om knelpunten in het armoedebeleid aan te kaarten bij de landelijke en lokale overheden.

Deelnemende kerken

Een groot aantal kerkgenootschappen participeert in dit Armoedeonderzoek 2013, te weten de Rooms-Katholieke Kerk, Vincentiusvereniging Nederland, Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie, Remonstrantse Broederschap, Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelische Broedergemeente, Gemeenten aangesloten bij de Evangelische Alliantie, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken, Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Oud Katholieke-Kerk. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd namens de Raad van Kerken in Nederland en ontvangt financiële steun vanuit Cordaid Programma Nederland, Kerk In Actie en de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

De organisatie van het ‘Armoedeonderzoek 2013’ is in handen van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie en het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek.

Het Armoedeonderzoek 2013 staat in lijn van eerdere armoedeonderzoeken van de kerken. Lees meer over deze onderzoeken:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Armoedesignaal 2012