A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Els Holzer vertelt het verhaal van Berna

Alliantiedagen 2011

Verweer en vernieuwing

Verweer en vernieuwing zijn de twee sporen waarlangs de inhoud van de vijf zeer goed bezochte Alliantiedagen dit najaar werden vormgegeven. We verweren ons tegen de ongerijmdheden van het landelijke beleid en zoeken naar een nieuwe aanpak van de anti-armoedestrijd dicht bij huis.

In de ochtend werd telkens een inleiding verzorgd door een lid van de agendacommissie van de Sociale Alliantie. Dat leverde vanuit de verschillende organisaties verschillende invalshoeken op, maar de rode draad was dezelfde. Duidelijk werd dat er zeer ingrijpende veranderingen op stapel staan. Dat kwam bij sommige mensen, ondanks hun bekendheid en betrokkenheid met de problematiek, hard aan. Na de inleidingen was er ruimte voor reacties en discussie. Dat zorgde vijf keer voor een verschillende toonzetting, van kritisch en actief tot meer gelaten of afwijzend.

Intermezzo

Daarna was het woord aan Berna. Een vrouw met een verstandelijke beperking vertelt over haar handicap en hoe zij in de maatschappij wél goed kan functioneren als ze goede begeleiding krijgt. Met deze monoloog kreeg actrice Els Holtzer telkens weer de zaal stil. Het maakte zeer duidelijk hoe belangrijk het is dat er voor deze mensen mogelijkheden blijven om hun bijdrage aan de samenleving te leveren. De tentoonstelling gewijd aan deze ‘Bijzondere werknemers’ is her en der in het land te zien. U kunt deze ook zelf huren via FNV Lokaal: 020-5816728.

Quiz

Petje op petje af - quiz over veranderingen in de Wet Werk en Bijstand en de Wet Werken naar VermogenDe ochtend werd afgesloten met een luchtiger onderdeel. Er gaat veel veranderen in de wetgeving. Al heel snel in de WWB en WIJ en zeer waarschijnlijk per 2013 met de nieuwe Wet werken naar vermogen. Hoeveel weten we daar van? Dat kwam aan de orde in de vorm van een quiz volgens het principe ‘petje-op-petje-af’. Voor de winnaar was er telkens een prijs. De winnaar in Beilen had het idee om in het spaarvarken klachten te sparen en die daarna met de sociale dienst te bespreken.

Werkgroepen

Na de lunch was het grootste deel van de middag ingeruimd voor vijf werkgroepen. Van de werkgroepen is één verslag gemaakt over de verschillende dagen. De bijeenkomst in Bergen op Zoom werd vroegtijdig afgebroken, omdat vroeg in het middagprogramma een van de deelnemers onwel werd en per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De betrokken deelnemer is enkele dagen nadien helaas overleden. Het was een aangrijpend gebeuren voor allen die op deze alliantiedag aanwezig waren en speciaal voor de deelnemers in de betreffende werkgroep.

Opdrachten aan de (agendacommissie van de) Sociale Alliantie

  • In regio Oost werd gevraagd om een brief waarin de Sociale Alliantie vijf punten beschreef waarop lokaal actie kan worden ondernomen. Die punten zijn geformuleerd en daar is ook een voorbeeldbrief bij gemaakt.
  • Bij de afsluiting van de bijeenkomst in regio Zuid werd een oproep aan de Eerste Kamer geformuleerd. Er is een brief verstuurd waarin de leden van de Eerste Kamer worden aangesproken op de voorgenomen aanscherpingen in de Wwb.
  • Vanuit regio Noord is eveneens een brief verzonden aan de Eerste Kamer. Daarnaast kreeg de Sociale Alliantie de opdracht om te kijken hoe solidariteit bij het ‘rijkere’ deel van Nederland gerealiseerd kan worden. Daarover zal de agendacommissie zich beraden.
  • Ook in de werkgroepen zijn diverse suggesties gedaan. Deze worden geïnventariseerd en er wordt bekeken wat de Alliantie kan ondernemen.


Verslag

De teksten van inleidingen, de gebruikte presentaties, verslagen van werkgroepen en aanvullend materiaal zijn verzonden via de NieuwsCliP van november. Al dat materiaal is ook terug te vinden op de website: www.socialealliantie.nl.

Ger Ramaekers

  • Klik hier voor toespraken en verslagen van de workshops van de Alliantiedagen 2011.
  • Klik hier voor foto's van de Alliantiedagen 2011.
  • Klik hier voor het manifest 2010 'Nederland armoedevrij'.
  • Klik hier voor informatie over de deelname van de Sociale Alliantie aan het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
  • Klik hier voor het Manifest 'Meetellen en meedoen' uit 2006.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten

 

Alliantiedage 2010 - Sociale Alliantie