A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
staatssecretaris Paul de Krom

Sociale Alliantie sprak met staatssecretaris De Krom

Klik hier om een uitgebreid verslag van het geprek te downloaden.

Begin januari 2012 sprak de Sociale Alliantie met staatssecretaris voor sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom over werk, armoede en beeldvorming.

Werk

Met de Wet Werken naar Vermogen komen er in de sociale werkvoorziening 70.000 werkplekken minder. Veel jongeren met een arbeidsbeperking hebben nu een werkplek in de sociale werkvoorziening. Ze vallen straks onder de nieuwe wet en zullen dan naast veel anderen (opnieuw) aan werk geholpen moet worden. De Sociale Alliantie stelde daarom een indringende vraag aan de staatssecretaris: welk streefcijfer verbindt het kabinet aan de ambitie om mensen aan werk te helpen?
De staatssecretaris bleek niet bereid concrete aantallen te noemen. Evenmin wil hij het bedrijfsleven een quotum opleggen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Dwang werkt niet en het zou mensen een stempel opdrukken. Volgens hem zijn werkgevers best bereid om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Hij wijst er op dat bij aanbestedingen in toenemende mate afspraken worden gemaakt rond ‘social return’. Hij zegt toe bij gemeentebesturen aandacht te vragen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en voor het toepassen van ‘social return’ bij aanbesteden en hij vindt dat cliëntenorganisaties dat ook kunnen doen.
De Sociale Alliantie heeft de staatssecretaris gezegd dat dit een zwakke opstelling is. Het kabinet heeft wel een duidelijke doelstelling – iedereen aan het werk! -, maar durft daaraan geen meetbare ambities te verbinden. Wel wordt loondispensatie ingevoerd. De staatssecretaris verwacht hiervan veel heil: iedereen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen, krijgt toch een kans op de arbeidsmarkt. De Sociale Alliantie steekt niet onder stoelen of banken dat zij zeer sceptisch en afwijzend staat tegenover loondispensatie. Het dwingt mensen te werken onder het wettelijk minimumloon en het zet het minimumloon zelf onder druk. Ook geeft de Sociale Alliantie aan dat ze niet kan rijmen dat het kabinet enerzijds zegt meer mensen aan het werk te willen helpen en anderzijds flink kort op middelen die beschikbaar zijn voor de reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat duidt erop dat bij het kabinet niet de doelstellingen omtrent werk op de eerste plaats komen, maar dat het zich laat leiden door platte bezuinigingen.

naar boven

Armoede neemt toe

Het aantal mensen zonder uitkering groeit, het sociaal minimum wordt verlaagd, zorgtoeslag en huurtoeslag worden lager, het aantal ‘werkende armen’ groeit, een groeiend aantal huishoudens kampt met problematische schulden, steeds meer huishoudens moeten een beroep doen op de hulp van charitatieve instellingen en het beroep op de voedselbanken neemt toe. De Sociale Alliantie legt deze ontwikkelingen voor aan de staatssecretaris en stelt hem de vraag: wat gaat het kabinet doen om de toename van armoede te voorkómen dan wel armoede te bestrijden?
Wat betreft de toename van problematische schulden vindt de staatssecretaris dat deze ontwikkeling kan worden voorkómen als mensen tijdig hun consumptiepatroon aanpassen aan veranderde omstandigheden. Verder vindt hij dat de problematiek van armoede niet één op één gekoppeld is aan het hebben van een uitkering. Er zijn tal van mensen die met een uitkering prima rond kunnen komen. Alle inkomensgroepen zullen de negatieve gevolgen van de huidige economische recessie ondervinden. In voorkomende gevallen kunnen mensen een beroep doen op de bijzondere bijstand. De staatssecretaris heeft de gemeenten daarvoor extra geld toegezegd (90 miljoen).

naar boven

Valse beeldvorming

Bij de Sociale Alliantie zet het kwaad bloed dat op signalen over de feitelijke toename van armoede vanuit het kabinet gereageerd wordt met de mededeling dat er in Nederland geen sprake is van armoede. Bij monde van de minister-president: “Er zijn alleen mensen met een laag inkomen.” Verder wordt er op gewezen dat in een website die mede samen met het ministerie van SZW wordt opgezet – het gaat om ‘www.naleving.net’ – wordt gesproken over ‘bijstand die steeds meer een gunst wordt in plaats van een recht’. Dat zijn voorbeelden van bedoelde of onbedoelde beeldvorming die mensen met een uitkering in een kwaad daglicht stellen. De Sociale Alliantie waarschuwt dat dergelijke beeldvorming uitloopt op vormen van ‘ruw burgerschap’ waarin mensen met een uitkering gediskwalificeerd worden als tweederangsburgers en waarin vijandbeelden ten aanzien van bepaalde groepen in de samenleving ontstaan en gevoed worden.

  • Klik hier om een uitgebreid verslag van het gesprek te downloaden.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina sociale alliantie

 

Alliantiedage 2010 - Sociale Alliantie