+ leeg -

Europese Rondetafelconferentie

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - maart 2011

Op 18 en 19 oktober 2010 was Dini van Velthooven, lid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, bij een conferentie in Brussel onder de titel '9th Round Table on Poverty and Social Exclusion'.

Elk land van de EU was vertegenwoordigd. De eerste dag discussieerden wij in groepen, de tweede dag plenair waarbij de resultaten vanuit de groepen werd besproken waarna een officiële verklaring werd vastgesteld. Er waren diverse sprekers die vertelden hoe de situatie ten aanzien van de armoede in hun land er uit ziet en welke maatregelen er worden genomen. De sprekers waren prominenten uit nationale parlementen, het Europees Parlement, leden van de Europese Commissie, etc. Na elke spreker hadden wij het idee dat wij niets nieuws hadden gehoord. In elk Europees land wordt de armoede erger en het aantal armen groter. Veel verschil tussen de landen was er niet. Natuurlijk was de hoogte en de diversiteit van de uitkeringen verschillend, maar dat moet je relateren aan het landelijk economisch niveau. De hoogte van het minimumloon verschilt bijvoorbeeld, wat vaak als uitgangspunt geldt voor de uitkeringen. Als je dit alles in ogenschouw neemt is er niet veel verschil in de reële hoogte van de uitkeringen en de diversiteit. Ook vinden we in de landen van de EU allerlei hulpver-leningsprojecten: voedselbanken, kledingbanken, hulp bij invullen formulieren, opvanghuizen, etc.
Elk land had veel zorgen om de kinderen die in armoede opgroeien. Zij zijn de toekomst, wij hebben ze later nodig. Hier moet flink aandacht aan besteed worden. Werkloosheid komt ook in de hele EU voor. Net als dakloosheid. Deze mensen zijn verstoken van vele normale zaken, zoals bijvoorbeeld een bankrekening. Miljoenen mensen leven in zo'n situatie. Dit probleem wordt niet altijd serieus genomen. De toegang tot de arbeidsmarkt is vaak moeilijk. Te weinig opleiding, te oud volgens de normen van de werkgevers, ziekte, etc. De levens-verwachting van de armen is 10% slechter dan van de rijken. Er werd opgemerkt dat armen zich geen dagblad kunnen veroorloven, niet iedere dag onder de douche kunnen (water kost geld). Armen kopen zo goedkoop mogelijk in de goedkoopste supermarkt. Voor kleding, schoenen etc. zijn zij vaak afhankelijk van giften. Vakantie is er niet bij en een computer kun je wel vergeten. Of is dat luxe en niet nodig voor de armen?
Armen hebben niet alleen financiële problemen, maar als gevolg daarvan staan zij op veel terreinen vaak buiten de maatschappij. Zij kunnen aan veel, vaak eenvoudige, zaken niet meedoen. Dit noemen we sociale uitsluiting en dat is een inbreuk op de menselijke waardig-heid. Armen krijgen veel tips van mensen die geld hebben, deze mensen beseffen niet hoe je leeft van een minimuminkomen. Kritiek was er ook op de begeleiding en hulp aan de armen. Dit gebeurt door professionals en vrijwilligers. Vaak hebben deze mensen een grote inbreng en is hun stem belangrijk. Hierdoor ontstaat geen samenwerking met de armen op gelijkwaardig niveau.

Conclusies en vervolg

Er zijn uiteraard ook conclusies getrokken en actiepunten genoemd. Enkele hiervan zijn bij-voorbeeld:

  • Sociale insluiting is een recht, maar daarvoor moet er een herverdeling van de rijkdom plaatsvinden. Dat is sociale gerechtigheid. Hiervoor zal een duidelijk sociaal beleid in Europa gevoerd moeten worden
  • Armoede zal een geïntegreerde beleidslijn moeten worden op alle terreinen van het Europees beleid.
  • Er zijn in de EU in de loop der jaren veel rapporten verschenen over armoede. Maar van papier kun je niet eten. Er moet concrete actie komen.
  • De armen worden niet betrokken bij de besluiten van de machthebbers. Ook hier moet actie op gevoerd worden. De budgetten worden ook vastgesteld door de overheden. Armen worden hier niet bij betrokken. De armen mee laten beslissen zal regel moeten zijn.
  • Er moet een kader vastgesteld worden en van daaruit moeten er Europese richtlijnen komen met betrekking tot het minimuminkomen. Dat betekent dat er een Europese richtlijn moet komen in Europa met als doel een Europees model met betrekking tot inkomens en deze moeten op elkaar afgestemd worden.
  • Wij eisen dat de politiek aan het werk gaat met de ongeveer dertig aanbevelingen die de workshops op tafel hebben gelegd.

Het is de bedoeling dat eind 2011 de tiende Round Table on Poverty bijeenkomt om over de aanbevelingen te spreken en te kijken wat de eigen nationale overheid hiermee heeft gedaan en wat op kritiek stuit in eigen land. We praten daar dan over verder en eventueel gaan we over tot actie. Ook in Nederland zullen we over de aanbevelingen praten en onze visie daarop geven. We zijn nog bezig om uit te zoeken hoe we dat gaan organiseren. Ik hoop echter dat de mensen van de 'Arme Kant' hier ook aan mee gaan doen zodra de werkwijze bekend is.

 E. van Velthooven - Olde

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player