+ leeg -
Tussen wens en werkelijkheid

Tussen wens en werkelijkheid

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - oktober 2011

Op initiatief van Maximine, de werkgroep voor en door vrouwen met een klein budget, heeft het Haags Sociaal Beraad (HSB) een zestal bijeenkomsten over armoede georganiseerd. Op verschillende plekken in Den Haag is gesproken over armoede in relatie tot een thema en/of beroepsgroep. Achtereenvolgens kwamen aan de orde armoede en ouderen, onderwijs, gezondheidszorg, de onderkant van de arbeidsmarkt, vrouwen en de sociale dienst.

Het is het HSB te doen om het verzamelen van signalen, om zo een juist beeld van de werkelijkheid van de armoede te kunnen schetsen. Tegelijk werd ook gevraagd om oplossingen te geven. Een terugkerende vraag was: "Wat is je droom?" Voor deze werkwijze is gekozen, om het wantrouwen en onbegrip dat vaker heerst tussen mensen die zelf arm zijn èn mensen die vrijwillig of beroepsmatig werkzaam zijn in de bestrijding van armoede te tackelen.

Naar de top van de pagina

Werkelijkheid en droom

In de werkelijkheid van uitkeringsgerechtigden zijn de ervaringen met de ambtenaren van de sociale dienst soms niet mals. “Ze hebben geen idee wat het betekent om van een uitkering te leven.” De ambtenaren aan de loketten voelen zich juist meer en meer vermorzeld tussen de verwachtingen van uitkeringsgerechtigden aan de ene kant en de orders en eisen van het management aan de andere kant. De belevingen van de werkelijkheid kunnen ver uit elkaar liggen. In hun dromen echter blijken ambtenaren en mensen met een uitkering soms tot hun eigen verbazing veel meer overeen te stemmen.

Naar de top van de pagina

Nieuwe bondgenootschappen

Het HSB wil met deze cyclus ook het netwerk rond bestrijding van armoede en uitsluiting vergroten. In de sombere tijden die ons te wachten staan, zullen de mensen in kwetsbare posities relatief harde klappen krijgen. Het is alle hands aan dek, en daarbij is iedereen gevraagd. De gedachte is dat iedereen die met armoede te maken heeft, als ‘ervaringsdeskundige’, als vrijwilliger en als professional een deel van de kennis heeft.
In het zoeken naar verbinding werden kleine successen geboekt. Mensen uit de thuiszorg en de huishoudelijke hulp vonden elkaar op een bijeenkomst over de positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook bezochten wijkverpleegsters, beleids- en uitvoerende ambtenaren, ouderenwerkers en management van welzijn en zorg de bijeenkomsten, naast het ‘bekende kader’ van vakbonden, kerken en armoedebeweging.
Maar ook rezen onverwachte problemen. Zo moest de bijeenkomst over armoede en onder-wijs voorlopig uitgesteld worden. De agenda van onderwijzers ligt vaak al voor een jaar vast. Interesse om mee te denken is overigens wel aanwezig.

Naar de top van de pagina

Samen zoeken

Van de serie bijeenkomsten is een DVD gemaakt. Deze schept een beeld van de bijeenkom-sten, waarin tussen de ervaringen van de rauwe werkelijkheid door een gezamenlijke zoeken zichtbaar wordt. We zien hoe verschillende deelnemers, elk vanuit eigen positie en kennis, eenzelfde droom soms zulke andere woorden geven. De directeur van een welzijnsbureau (“beter samenwerken”), de klant van de Voedselbank (“iedereen gelijk behandeld”), de wethouder (“prioriteiten leggen”), de vrijwilliger (“rijken moeten delen”), de ouderenwerkster (“meer tijd en aandacht”). Zullen ze elkaar ooit verstaan?
De DVD vormt een uitnodiging om samen verder te zoeken. De kijker wordt meegenomen door korte integere interviews met deelnemers, waarin ervaringen van armoede worden afgewisseld met boosheid en hoop, en waarin eigen kracht de boventoon voert. Ook wordt zichtbaar hoe de goede wil van hulpverleners kan detoneren door hun onbeholpen uitspraken (jargon). In het najaar zal het HSB het traject ‘Tussen wens en werkelijkheid’ vervolgen.

Ron van Leeuwen

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player