A leeg A
Armoedesignalement 2011

Armoedesignalement 2011

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - maart 2012

In 2010 is de kans op armoede in Nederland niet afgenomen, ondanks het economisch herstel in dat jaar. Voor 2011 en 2012 wordt een toename verwacht. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt toe. Ook het aantal werkende armen groeit.

Dat zijn enkele conclusies uit het Armoedesignalement 2011. In dit rapport geven onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal Cultureel Planbureau een actueel beeld van de omvang, ontwikkeling en gevolgen van armoede in Nederland. Het rapport is de tweede editie van een nieuwe informatiereeks over armoede en verschijnt in vervolg op de Armoedemonitor en het Armoedebericht, die in de jaren 1997-2008 door het CBS en het SCP gezamenlijk werden uitgebracht.

Naar de top van de pagina

Inkomensgrenzen

Om armoede vast te stellen is vooral gebruik gemaakt van het Inkomenspanelonderzoek van het CBS. Via een rekenmodel heeft het SCP de omvang van armoede in 2011 en 2012 geraamd. Het CBS en SCP hanteren daarbij verschillende criteria voor armoede. Het CBS beschrijft de kans op armoede op grond van de lage-inkomensgrens. Deze grens wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling en vertegenwoordigt daardoor een vast koopkrachtbedrag. De uitkomsten worden voornamelijk beschreven voor huishoudens. Het SCP kijkt vooral naar individuele personen die volgens een budgetbenadering arm zijn. Het niet-veel-maar-toereikendcriterium staat hierbij centraal. Dit normbedrag is gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. Het niet-veel-maar-toereikendcriterium was in 2010 € 1000,- per maand voor een alleenstaande. De lage-inkomensgrens ligt lager op € 940,-, omdat de huurtoeslag niet wordt meegerekend.

Naar de top van de pagina

Toename

In 2010 verkeerden 529.000 huishoudens (ca. 1,1 miljoen personen) onder de lage-inkomensgrens. Dat is 7,7% van het totaal, net zoveel als in 2009. Volgens het niet-veel-maar-toereikend criterium groeide het aantal armen van 6,1 naar 6,5%. In 2009 waren dit 960.000 personen (447.000 huishoudens), in 2010 was het opgelopen tot 1 miljoen personen (462.000 huishoudens).
Geraamd wordt dat in zowel 2011 als 2012 het aandeel huishoudens onder de lage-inkomensgrens met 0,4% zal stijgen - een toename met bijna 60 duizend huishoudens. Het aantal huishoudens met een laag inkomen komt daardoor in 2012 naar verwachting uit op 588.000 (8,5%).
Op grond van het niet-veel-maar-toereikendcriterium neemt het aantal arme personen in 2011 naar verwachting met ruim 70.000 toe, en in 2012 met nog eens bijna 55.000. De armoede stijgt volgens deze maatstaf al sinds 2008, tot ruim 1,1 miljoen mensen (7,3%) in 2012. Vooral bij uitkeringsontvangers jonger dan 65 jaar en bij kinderen wordt in 2011 en 2012 een toename verwacht.

Naar de top van de pagina

Risicogroepen

Eenoudergezinnen hebben vaak een laag inkomen, net als alleenstaanden en bijstandsontvangers. Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen moesten in 2010 met 26% relatief het vaakst rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Tevens liepen zij met 8% relatief het vaakst risico op langdurige armoede. Ook onder alleenstaanden tot 65 jaar (17%) komt een inkomen onder de lage-inkomensgrens naar verhouding vaak voor.
Een groot deel van de arme groep bestaat uit betaald werkenden. In 2010 waren er op basis van het niet-veel-maar-toereikendcriterium 317.000 werkende armen. De helft van hen (159.000) was zelfstandig ondernemer. Hun aandeel in de groep werkende armen (50%) is beduidend groter dan in 2000 (41%). Dat komt vooral door de toename van het totale aantal zelfstandigen.
In 2010 leefde één op de tien kinderen jonger dan 18 jaar (327.000) in een gezin waar het inkomen beneden het niet-veel-maar-toereikendcriterium lag. Zij maken daarmee een derde van de totale arme groep uit. Verwacht wordt dat dit in 2012 op zal lopen tot 11,1% (367.000 kinderen), het hoogste niveau sinds het begin van deze eeuw.

Armoedesignalement 2011 - De meest actuele gegevens over armoede in Nederland, CBS/SCP, ISBN/ISSN 978 90 357 1870 8, Prijs € 15,90.

Jolanda HennekamNaar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties