+ leeg -
Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - juni 2012

Klik hier om de Monitor te downloaden

Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen 182 gemeenten met in totaal 9 miljoen inwoners deel.

Uit het onderzoek, de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, blijkt dat gemeenten waar het CDA sterk is vertegenwoordigd, gemiddeld lager scoren op de indicatoren voor een sociaal beleid. Gemeenten waar SP of GroenLinks sterk vertegenwoordigd zijn, scoren gemiddeld hoger.

Reïntegratie

Als gevolg van bezuinigingen op de reïntegratiebudgetten verwachten bijna alle gemeenten problemen rond het reïntegratiebeleid. Zo geven zij nu al aan dat er moeilijkheden zijn bij het plaatsen van werkzoekenden. Door het beperkte budget moeten ze focussen op preventie van de instroom. Kansrijke werkzoekenden krijgen prioriteit, de gesubsidieerde arbeid wordt sterk afgebouwd en de toegang voor niet-uitkeringsgerechtigden om deel te nemen aan reïntegratietrajecten wordt verder ingeperkt. Ook kan in ruim driekwart van de gemeenten geen beroep worden gedaan op een persoonsgebonden reïntegratiebudget.
Bijna de helft van de gemeenten wil meer  inzetten op werken met behoud van uitkering. Dit zou tijdelijk (maximaal 6 maanden) moeten zijn en uitzicht moeten bieden op een duurzame baan, maar uit de monitor blijkt dat werkzoekenden gemiddeld 12 maanden zonder arbeidscontract aan het werk worden gezet in dergelijke trajecten. Er is een groeiende trend om nazorgactiviteiten te beperken tot aan het moment van werkaanvaarding.
Bijna alle gemeenten (99 procent) verwachten problemen als de Wet werken naar vermogen (WWnV). wordt ingevoerd, 85 procent denkt dat er onvoldoende budget is voor de wet en daarnaast vreest 51 procent dat mensen die met de wet te maken krijgen in financiële moeilijkheden komen.
In 2010 en 2011 is op de sociale werkvoorziening (SW) bezuinigd. De gemiddelde wachttijd voor SW-geïndiceerden blijkt al op te lopen naar ruim twee jaar. Slechts één op de vijf SW-geïndiceerden wordt momenteel nog in een voortraject geplaatst en bijna de helft van de SW-krachten heeft slechts een tijdelijk contract van minder dan een jaar.

Naar de top van de pagina

Bijstand

De gemiddelde wachttijd bij de aanvraag van een bijstandsuitkering is nog steeds langer dan vier weken. Wel hebben bijstandsgerechtigden nu na vier weken recht op een voorschot. Volgens de WWB moet  vanaf 1 januari 2012 voor het collectief minimabeleid een inkomensgrens gehanteerd worden van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. Daardoor zullen veel mensen geen aanspraak meer kunnen maken op minimavoorzieningen, waaronder werkenden met een laag inkomen. Steeds meer gemeenten hanteren voor de langdurigheidstoeslag een inkomensgrens van 110 procent. Bijna tweederde hanteert zelfs een lagere inkomensgrens. Het aantal gemeenten dat binnen drie jaar de langdurigheidstoeslag toekent, is iets toegenomen. Ook is een lichte verbetering waar te nemen m.b.t. de klantvriendelijkheid van de aanvraagprocedure.
Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) afgeschaft en vallen de voormalige WIJ’ers onder de aangescherpte WWB. Bovendien moeten jongeren tot 27 jaar eerst vier weken verplicht zelf op zoek naar een baan of opleiding, voordat ze een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Deze strengere aanpak kan jongeren afschrikken en leiden tot het ontstaan van een grotere groep ‘niet-melders’. De meeste gemeenten doen nog geen onderzoek naar deze groep.

Naar de top van de pagina

WMO

De helft van de gemeenten heeft de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen verhoogd of vraagt voor alle WMO-voorzieningen een eigen bijdrage. In de meeste gemeenten kunnen minima de eigen bijdrage achteraf terugvragen, maar de aanvraagprocedures kunnen een drempel zijn. De meeste gemeenten vergoeden voor huishoudelijke hulp minder dan het minimale adviestarief van € 24,50. Tarieven onder de kostprijs kunnen leiden tot financiële problemen bij zorgaanbieders: medewerkers worden dan ontslagen of krijgen minder loon, cliënten raken hun vertrouwde hulp kwijt, investeringen in het personeel blijven achter.

Jolanda Hennekam

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player