+ leeg -
Verkiezingen 2012

Commentaren op de verkiezings-uitslag

Klik hier om dit artikel uit de Arme Krant van Nederland van oktober 2012 als Word-document te downloaden.

De verkiezingen van 12 september hebben geleid tot een nek-aan-nek-race tussen de liberalen en de sociaaldemocraten. Beide partijen scoorden buitengewoon goed. De voorkeur van de kiezers voor een rechts-liberaal beleid is afleesbaar, omdat de VVD de grootste partij is geworden en omdat D66 twee zetels meer mag inboeken en de SGP één zetel. Grote verliezers zijn de partij van Geert Wilders, het CDA en GroenLinks. Tegelijk mag een sociaal-duurzaam beleid rekenen op flinke steun door de kiezers, gelet op de winst van de PvdA en het op sterkte blijven van de SP en de kleinere partijen.

We hebben een aantal leiders van maatschappelijke organisaties en kerken gevraagd om hun reactie te geven op de verkiezingsuitslag. Het tijdstip van de weergegeven reacties ligt rond 25 september 2012.

Naar de top van de pagina

Nu werken aan sociale agenda

Leo HartveldDe vakcentrale FNV wil “nu werken aan sociale agenda”. Leo Hartveld, vice-voorzitter FNV, vindt dat “deze verkiezingsuitslag de basis moet worden voor een nieuwe sociale agenda. De slechte plannen uit de Begroting 2013, zoals de forensentaks, de uitkleding van de ontslagbescherming en de torenhoge eigen bijdrage in de zorg, kunnen de prullenbak in. En niet te vergeten de korting op de kinderopvang, de nullijn voor ambtenaren en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. In plaats daarvan moet het nu gaan over de grote vraagstukken waar sociaal-economisch Nederland mee worstelt.” Zo wil de FNV graag samen met anderen structureel werken aan Gewoon Goed Werk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om van-werk-naar-werk-trajecten voor mensen die hun baan dreigen te verliezen. De FNV wil daarbij weer een eigen regierol in de WW. “Het tweede belangrijke onderwerp op de sociale agenda is flexwerk”, aldus Leo Hartveld. “Werknemers die behoren tot de groeiende flexibele schil moeten na één jaar een vast contract kunnen krijgen. Een ander onderwerp dat zeker op de sociale agenda thuishoort is het inkomensafhankelijker maken van de kosten in de zorg.
Natuurlijk moet het huishoudboekje van de overheid kloppen. Ook onze leden weten dat. Maar dan wel op een eerlijke manier. En niet eenzijdig de rekening neerleggen bij de lage en middeninkomens.”

Naar de top van de pagina

Werkgevers hopen op betere polderkansen

Bernard WientjesDe werkgevers VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn content met de uitslag van de verkiezingen. “Nederland heeft gekozen voor het midden”, aldus Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. “Voor het eerst in lange tijd is het populisme op de terugweg. Het politieke midden is door de stembusuitslag versterkt en de flanken aan linker- en rechterzijde zijn afgezwakt.” Volgens de ondernemingsorganisaties is de uitslag daarmee ook een keuze voor een stabiele coalitie en een pro-Europees beleid. “Dat is goed voor Nederlandse ondernemers en voor onze internationale positie, waar onze economie zo sterk van afhankelijk is. Die uitslag zou kunnen bijdragen aan meer stabiliteit tussen de sociale partners.”

Naar de top van de pagina

Raad van Kerken ziet Nederland verder ontzuilen

Klaas van der KampDe verkiezingsuitslag is volgens Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, “opmerkelijk, omdat de confessionele partijen nu - zo lijkt het - de finale consequentie van de ontzuiling onder ogen dienen te zien. Met zo'n 45% van de Nederlanders die christen is en nu zo'n 14% die op een christelijke partij heeft gestemd, kun je concluderen dat het merendeel van de christenen op een niet-confessionele partij heeft gestemd. Op zich hoeft dat voor de kerken geen verschil te maken. De kerken hebben een onafhankelijke analyse, die kritisch meekijkt met iedere regering. Hoogstens impliceert de uitslag dat je als kerken nog nadrukkelijker jargon moet gebruiken dat algemeen toegankelijk is. En mogelijk moet je iets meer moeite doen om entree te vinden bij de politieke partijen, omdat niet iedereen de kerken goed kent.”
Dat hoeft geen isolement voor de kerken in te houden. “We mogen aannemen dat politieke partijen, ook als ze niet-confessioneel zijn, luisteren naar het maatschappelijk middenveld. De kerken zijn een belangrijke partij in dat middenveld. Daarbij hebben de kerken een altruïstische inslag. Ze proberen stem te geven aan kwetsbare groepen die zelf misschien niet altijd de weg weten of de woorden weten te vinden. We mogen aannemen dat de twee grote partijen, met een lang en rijk verleden in de democratische rechtsstaat, daar ook naar willen luisteren.”

Naar de top van de pagina

Bisschop de Korte is hoopvol gestemd

Gerard de KorteBisschop de Korte, referentbisschop Kerk en Samenleving van de Bisschoppenconferentie in Nederland, “heeft tijdens het Christelijk Sociaal Congres in Doorn, eind augustus, politici en bestuurders gevraagd om zich niet te overschreeuwen en geen beloften te doen die niet waar gemaakt kunnen worden. Het eeuwenoude polderen, het schikken en plooien, hoort bij de Nederlandse cultuur. Het maakt onze politieke cultuur feitelijk gematigd en gericht op het compromis. In het licht van de economische, sociale en ecologische crisis is een stabiel kabinet belangrijk.” Vanuit de Nederlandse traditie van polderen moet er veel mogelijk zijn. Als men elkaar iets gunt (gunnen heeft relatie met genade!) kunnen grote stappen vooruit worden gezet.” Mgr. de Korte is hoopvol gestemd over de kans op een stabiel kabinet met een grote meerderheid in de Tweede Kamer.
Daarnaast uit hij ook zijn zorgen rond zo’n nieuw kabinet. “Een coalitie van liberalen en sociaaldemocraten heeft ook een bedenkelijke kant. Velen in de samenleving zullen deze coalitie van ideologische tegenstanders niet begrijpen. Met name vanuit de hoek van de PVV en de SP is een felle oppositie te verwachten. Als de coalitie van VVD en PVDA er komt, kan een teveel aan pragmatisme of technocratie een nieuwe impuls aan het populisme geven. Beide effecten zijn niet wenselijk.”
Mgr. De Korte hoopt op een stabiel nieuw kabinet. “Vanuit de Kerk zal ik de nieuwe regering beoordelen vanuit de principes van het katholiek sociaal denken. Micro-ethisch is bij een samenwerking VVD-PvdA een nieuwe liberaliseringsgolf niet ondenkbaar (bijvoorbeeld in de discussie rond voltooid leven). En macro-ethisch zal de Kerk kijken naar de positie van de zwakkeren, dichtbij en ver weg. Belangrijk is de vraag hoeveel ruimte een VVD-PVDA Kabinet laat voor afwijkend gedrag van (religieuze) minderheden. Ik denk aan thema’s als ritueel slachten en jongensbesnijdenis, maar ook aan een thema als bijzonder onderwijs. Als het bijzonder onderwijs in de gevarenzone zou komen, zou dat ook een opleving van de christendemocratie kunnen betekenen. Omdat juist het CDA een belangrijke pijler is voor de levensbeschouwelijkheid in het onderwijs en de zorg.”

Naar de top van de pagina

Kan christelijke politiek nog?

Arjan PlaisierDr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland vraagt zich af of “de uitslag ook aangeeft dat er geen toekomst meer is voor christelijke politiek. Dramatisch is de teruggang van het CDA. Dit verlies wordt niet gecompenseerd door winst van CU of SGP, integendeel. Opgeteld komen de christelijke partijen nog wel als derde uit de bus, maar met niet meer dan zo’n 14% is het een kleine speler. Blijft er in een post-christelijke samenleving hooguit ruimte voor getuigenispolitiek, die echter nauwelijks politieke macht zal hebben (te vergelijken met de Partij voor de Dieren)? In ieder geval is het tijd voor een open en eerlijke discussie over de toekomst van christelijke politiek in een post-christelijke tijd.”
Er zal gepolderd moeten worden. Voorlopig zijn we verkiezingsmoe en willen we nu gewoon zakelijke regeerders en een redelijk parlement. De uitkomst zal dan wellicht niet iets zijn om de vingers bij af te likken. De grote idealen zullen politiek niet verwezenlijkt gaan worden en grote visioenen liggen voorlopig te slapen. De grote woorden van de afgelopen tijd waren allemaal wat hol.”
Dat spreken met grote woorden die hol kunnen klinken kunnen de kerken zich ook aanrekenen, als je de feiten van de verkiezingsuitslag combineert, aldus Ds. Plaisier. “Als kerk moeten we ons tot deze politieke constellatie verhouden. Grote woorden spreken wordt snel iets voor de eigen achterban. De kloof tussen wereld en koninkrijk van God is wat maten groter dan we soms hebben gemeend. Ook als kerk moeten we ons realiseren in een post-christelijke samenleving te leven. Daarbij is het zaak dat de kerk, hoe bescheiden ook, blijft spreken namens allen die geen stem hebben; ook als ze die nog wel hebben mogen uitbrengen. We moeten oog voor hen die de rekening van de crisis betalen, van de zieken tot de Grieken.”
De verkiezingsuitslag levert ook werk in eigen kring op, volgens de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. “Het zal hopelijk een tijd worden waarin de betekenis van de kerk als gemeenschap nieuwe betekenis krijgt en opnieuw beoefend gaat worden. Niet alles wordt in Den Haag beslist. Het is tijd voor burgerschap, tijd voor een sterk maatschappelijk middenveld. En bovenal tijd voor een kerk die terugkeert naar haar oorspronkelijke wortels: een leefgemeenschap in Jezus' naam, met zorg voor elkaar, met een hart voor mensen om ons heen, en met een verantwoordelijkheid voor Gods goede schepping.”

Hub Crijns

  • Klik hier om het artikel 'Tientjes in Guatemala' te lezen.
  • Klik hier om te lezen over het symposium Rijk & Arm.
  • Klik hier om een beschouwing te lezen over de periode 2000 - 2006.
  • Klik hier voor een abonnement op de Arme Krant van Nederland.

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player