+ leeg -
Armoedesignalement 2012

Armoedesignalement 2012

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - december 2012

De armoede in ons land is in 2011 fors toegenomen. In 2011 moesten ruim 1,1 miljoen mensen rondkomen van een laag inkomen. Naar verwachting zal dit aantal in 2012 en 2013 verder stijgen. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoeveel?

In het rapport worden twee hoofdcriteria voor armoede gebruikt.
Het SCP kijkt vooral naar de armoede van individuele personen en hanteert daarbij het niet-veel-maar-toereikendcriterium, een normbedrag gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie (voor een alleenstaande in 2011 € 1020,- netto per maand).
In 2010 hadden 945.000 mensen een inkomen onder het SCP-criterium (6% van de bevolking), in 2011 1.126.000 mensen (7,1% van de bevolking, 7,5% van de huishoudens). Het aantal armen zal in 2012 naar verwachting toenemen met bijna 60.000 personen naar 7,5%. In 2013 zou het aantal op 1.185.000 uitkomen, 7,6% van de bevolking.
Het CBS beschrijft vooral de kans op armoede onder huishoudens aan de hand van de lage-inkomensgrens: een vast koopkrachtbedrag dat jaarlijks alleen wordt aangepast voor de prijsontwikkeling (voor een alleenstaande in 2011 € 960,- netto per maand). Op grond van het CBS-criterium hadden 514.000 huishoudens in 2010 kans op armoede (7,4% van alle huishoudens), in 2011 betrof het 604.000 huishoudens (8,7%), ofwel 1.323.000 personen. In 2012 komen er naar verwachting bijna 40.000 huishoudens bij (9,2% van alle huishoudens). In 2013 neemt het aantal verder toe met 14.000 tot 656.000 huishoudens (9,4%).
Voor het eerst in deze eeuw neemt ook de kans op langdurige armoede toe: in 2010 leefde 2% onder de lage-inkomensgrens, in 2011 2,5%. Het risico op langdurige armoede was in 2011 relatief hoog onder eenoudergezinnen met minderjarige kinderen (8%) en bij niet-westerse huishoudens (9%).

Wie?

Vooral bij mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering en bij zelfstandigen nam de armoede toe. In 2011 was het aantal arme zelfstandigen voor het eerst groter dan het aantal armen in loondienst (resp. 175.000 en 170.000 personen).
Steeds meer huishoudens met een laag inkomen kunnen de huur of hypotheeklasten niet meer op tijd betalen (van 8% in 2008 naar 16% in 2011) of de energie- en waterrekening (van 10% naar 13%). Acht op de tien huishoudens met een laag inkomen gaven in 2011 aan financieel beperkt te zijn in hun uitgaven m.b.t. voeding, kleding, woninginterieur en vakantie. Ook moeten steeds meer huishoudens met weinig inkomen schulden maken (van 5,4% in 2008 naar 7,5% in 2011).
Het armoederisico is het grootst bij mensen van Turkse of Marokkaanse of ‘overig’ niet-westerse achtergrond (18% à 19% van de volwassenen in 2011). Vooral bij de groep van Turkse komaf is het armoederisico toegenomen, waarschijnlijk omdat zij relatief vaak als zelfstandig ondernemer werken. Het armoederisico van de eerste generatie niet-westerse migranten is hoger dan dat van de tweede generatie. Bij migranten van westerse herkomst is het armoederisico hoog bij mensen afkomstig uit voormalig Joegoslavië, de nieuwe EU-lidstaten en de voormalige Sovjet-Unie Ondanks het lagere armoederisico van autochtone Nederlanders (4,7%) maken zij 61% van de totale groep arme volwassenen uit. Dit komt doordat ruim driekwart van de volwassen bevolking autochtoon is.
Bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag, bij kinderen juist hoog. Vooral bij kinderen van niet-westerse komaf, kinderen die in grote gezinnen leven en bijstandskinderen komt verhoudingsgewijs vaak armoede voor. De verwachting is dat het aantal arme kinderen in 2012 verder oploopt, tot 377.000 (ruim 11%). In 2013 blijft dit ongeveer stabiel, maar wel op een peil dat het hoogst is van de laatste vijftien jaar.
De 30-45 jarigen hadden vroeger geen verhoogd armoederisico, maar de laatste jaren is dat wel het geval: 8% van alle 30-44-jarigen, 9% in de leeftijdsgroep van 35-39 jaar. In het rapport wordt deze groep de 'nieuwe armen' genoemd.

Jolanda Hennekam

  • Klik hier om het hele Armoedsignalement 2012 te downloaden.
  • Klik hier om het artikel 'Gezichten van armoede' te lezen.
  • Klik hier om het verslagartikel over de Alliantiedagen 2012 te lezen.
  • Klik hier om een beschouwing te lezen over de periode 2007 - 2012.
  • Klik hier voor een abonnement op de Arme Krant van Nederland.

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player