+ leeg -
Hub Crijns

Waarom moeten de regels zo hard zijn?

Inbreng bij hearing Ministerie SZW

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - december 2013

Klik hier om dit artikel als
Word-document te downloaden.

Op 6 november mocht een select groepje gast zijn bij staatssecretaris Klijnsma om in te spreken op het armoedebeleid van het kabinet en om plannen te maken over wat de staatssecretaris met het maatschappelijk middenveld samen kan doen.

Naast vertegenwoordigers van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, wethouders van gemeenten, Voedselbank Nederland, een vijftal organisaties die actief zijn met jongeren en armoede, vertegenwoordigde Hub Crijns vier netwerken: de Raad van Kerken in Nederland, de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, de Sociale Alliantie en SchuldHulpMaatje. In de voorbereiding had Hub Crijns in samenspraak met deze netwerken een 'positionpaper' gemaakt, dat tijdens het overleg is overhandigd aan de staatsecretaris.

Bureaucratie en te strenge regels

In aansluiting op de presentatie van het onderzoek 'Armoede in Nederland 2013' op 31 okto-ber signaleerde Hub Crijns dat de kerken meer hulpvragen ontvangen. Uit de ervaringen van kerken blijkt dat de bureaucratie te ingewikkeld is, de wachttijden te lang, de drempels te hoog, de regels te streng. Vooral laaggeletterden en mensen die weinig kennis hebben van computers hebben grote moeite om te kunnen voldoen aan de vele regels. Maak de toegan-gen tot de sociale zekerheid simpel.
Vanuit de recent gehouden Alliantiedagen 2013 en de daar gehouden workshop 'armoede-bestrijding en noodfondsen' bleek in het hele land een grote interesse in het oprichten van noodfondsen. Soms door de kerken alleen, soms met oudere noodfondsen in de buurt en soms met de burgerlijke gemeente samen. Steeds meer mensen vallen tussen wal en schip en hebben urgente noden doordat ze geen inkomen hebben, geen woning, geen eten, on-voldoende kleding. Sommige wethouders die bijdragen aan noodfondsen geven daarvoor als reden dat ze van het Rijk sommige zaken rond zorgplicht en opvang van mensen niet meer mogen doen. Dus steken ze middelen in noodfondsen om zo de opvang, hulp of zorg toch mogelijk te maken. Dat additionele middelen zoals noodfondsen nodig zijn, betekent eigenlijk een rode kaart voor de zorgplicht van de overheid voor de burgers.

Naar de top van de pagina

Fraudewet gehekeld

Uit de kerken komen ook steeds meer noodsignalen over de gevolgen van de ´Wet aan-scherping handhaving en sanctiebeleid sociale zekerheidswetgeving’ ofwel de ‘Fraudewet’. Sociale dienst en inspecties kunnen huisbezoek bij mensen afdwingen zonder voorafgaande aankondiging, en ze kunnen zonder toestemming van de burgers de woning betreden en doorzoeken. Bij verdachten van andere ‘vergrijpen’ is tenminste nog een huiszoekingsbevel nodig en zijn mensen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het is van de zotte dat mensen bij wet gezien worden als fraudeurs en criminelen, tenzij ze via hun gedrag laten zien dat ze dat niet zijn. De bewijslast voor het niet frauderen ligt geheel bij de burger, waardoor bur-gerlijke gemeenten veel te veel dwang en drang kunnen toepassen. Medewerkers van sociale diensten klagen dat ze nu strenge regels moeten toepassen, die mensen eerder in het moeras van de schulden duwen dan hen eruit halen. Tijdens het gesprek is er drie keer ingesproken over de noodzaak om de Fraudewet tegen te gaan.

Naar de top van de pagina

Vrijwilligers en schulden

Vanuit SchuldHulpMaatje is het voorstel gedaan om lokaal financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige lokale initiatieven met vrijwilligers in de schuldhulp, met een goede kwaliteitsborging. Deze financiële ondersteuning voor de professionele coördinatie en toerusting van de organisatie en de vrijwilligers is mogelijk via de uitbreiding van de Wet werk en bijstand. De beschikbaarstelling zou bijvoor-beeld kunnen verlopen via de bijzondere bijstand budgetlijn. De landelijke overheid definieert binnen de bijzondere bijstand een speciaal beleidsveld schuldhulp-vrijwilligerswerk voor de gemeenten. De financiering voor dit doel is te realiseren zoals ook de financiering van bij-voorbeeld bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand gerealiseerd wordt voor cliënten die geen middelen hebben. Als voor gemeenten ook de resultaatsverplichting voor de aanwen-ding van het gehele schuldhulpbudget in de wet wordt vastgelegd, wordt efficiency geborgd en een stimulans voor publiek-private aanpak gecreëerd.

Naar de top van de pagina

Goed voorbeeld

Op de Alliantiedag van Noord-Nederland kwam het voorbeeld van Midden-Drenthe ter sprake met een gemeentelijke regiegroep Armoedebeleid, een beleidsambtenaar van de gemeente met een schakelende en verbindende rol en een onafhankelijk werkende raadsvrouw, die voor alle klanten van de voedselbank een inkomenscheck verzorgt. Het voorbeeld is beschreven in het onderzoek 'Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden'.

Naar de top van de pagina

Armoede en kinderen

Er waren veel organisaties aanwezig die zich bezighouden met armoede en kinderen. Zij willen een Armoedepact sluiten om in 2014 samen meer aandacht te gaan geven aan ar-moede en kinderen en een samen actie daartegen te ondernemen. Hub Crijns stelde voor om samen te werken met Bekende Nederlanders zodat de activiteiten met een campagne naar buiten gebracht kunnen worden.

Naar de top van de pagina

Tenslotte

Klijnsma stelde aan het einde van de hearing  voor om met deze groep regelmatig verder te overleggen. Ze vroeg ieder om intensief wat men weet of wil naar voren te brengen bij alle partijen in de Tweede Kamer. "Schrijf ook je punten naar de gemeenteraden en sluit lokaal pacten om alle partijen van gemeenteraden en College B&W met punten te benaderen. Bouw aan presentatie van gezamenlijk anti-armoedebeleid en integraal beleid."

Hub Crijns

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player