A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2013-11, 12 december 2013

Klik hier om u aan- of af te melden voor de nieuwesbrief Arme Kant van Nederland/EVAU kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden: klik hier.
U kunt op diezelfde plek nu of op elk gewenst moment in de toekomst de toezending laten beëindigen. Onderaan iedere nieuwsbrief zal de mogelijkheid tot afmelden gegeven worden.

In dit nummer:


Armoedesignalement 2013

Armoedesignalement 2013

Op 8 december verscheen het vierde 'Armoedesignalement' van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierin worden jaarlijks de kerncijfers over armoede in Nederland gepubliceerd. De armoede blijkt opnieuw fors te zijn gestegen.

Lees een artikel over het rapport >
Download het rapport >

Naar de top van de pagina

Wet maatregelen WWB

Op 12 november 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 'Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten' bij de Kamer ingediend. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is 1 juli 2014. Om welke maatregelen gaat het en hoe kijken diverse organisaties hier tegenaan? De hoofdlijnen zijn beschreven in een artikel in de Arme Krant van Nederland van december 2013.

Lees het artikel >

Naar de top van de pagina

Participatiewet

Op 2 december werd het Wetsvoorstel invoering Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het is te kort dag voor een artikel en commentaren op dit wetsvoorstel. Nu verwijzen we naar de teksten op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en eerste commentaren op de website van Divosa.

Lees de Kamerstukken >
Lees commentaar van Divosa >

Naar de top van de pagina

Reactie Klijnsma op verbeterpunen anti-armoedebeleid

In september stuurde de werkgroep Arme Kant van Nederland een stuk met 7 verbeterpunten voor het anti-armoedebeleid naar Kamerfracties, leden van de vaste Kamercommissie SZW en naar het Ministerie van SZW. Staatsecretaris Klijnsma reageerde met een brief aan de werkgroep.

Lees ter herinnering de verbeterpunten >
Download de reactie van Klijnsma >

Naar de top van de pagina

Hearing Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
6 november 2013

Op 6 november bezocht Hub Crijns namens de werkgroep Arme Kant van Nederland, de Sociale Alliantie en SchuldHulpMaatje een hearing die staatssecretaris Klijnsma organiseerde na haar 'armoede-estafette' waarbij ze projecten in het land bezocht. Diverse andere organisaties lieten hier ook weten wat zij belangrijk vinden bij armoede- en schuldenbeleid.

Lees over de inbreng van Hub Crijns bij deze hearing >

Naar de top van de pagina

Armoede in Nederland 2013 - onderzoek

Impressie presentatie onderzoek 'Armoede in Nederland 2013'

Op 31 oktober vond de presentatie plaats van het rapport 'Armoede in Nederland 2013'. Hierin worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland.
Er is een impressie van de bijeenkomst, met links naar downloads van de toespraken.

Lees het verslag van de presentatie >
Lees meer over het onderzoek >
Ga direct naar de downloadsite van het onderzoek >

Naar de top van de pagina

Reactie Klijnsma op onderzoek 'Armoede in Nederland 2013'

Staatssecretaris Klijnsma heeft niet alleen een toespraak gehouden bij de aanbieding van het rapport 'Armoede in Nederland 2013, maar heeft zij ook een reactie op het rapport naar de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gestuurd. Deze is op 27 november in het Algemeen Overleg met de commissie besproken.

Download de reactie van de staatssecretaris >

Naar de top van de pagina

'Position paper' voor halfjaarlijks overleg Sociale Alliantie bij Klijnsma, 26 november

Voor het halfjaarlijks overleg van de Sociale Alliantie met de staatssecretaris van SZW werd een voorstellenbrief of 'postion paper' opgesteld. Het stuk bevat de inhoudelijke voorbereiding van de agendapunten en heeft als bijlage een reactie op de 'Wet maatregelen WWB'. Het stuk werd twee dagen later ook gebruikt bij een Rondetafelgesprek van het ministerie over de Wet maatregelen WWB (28 november), waar de Sociale Alliantie mocht inspreken.

Download het 'position paper' >
Lees het verslag van het gesprek op 26 november >

Naar de top van de pagina

Verslag Alliantiedagen 2013

In oktober en november werden vijf regionale Alliantiedagen gehouden om de achterban van de Sociale Alliantie bij elkaar te brengen voor inhoudelijk informeren, discussie, uitwisseling en netwerken.

Lees een impressie van deze dagen >
Lees uitgebreide (workshop)verslagen en inleidingen en bekijk foto's >

Naar de top van de pagina

Arme Krant van Nederland december

De Arme Krant van Nederland is het kwartaalblad van de werkgroep. Het decembernummer verschijnt in de week voor kerst. Uit dit nummer zijn nu al vier artikelen te lezen op de website:

Kloof tussen arm en rijk sneller gegroeid dan gedacht >
Armoedesignalement 2013 (zie ook bericht hierboven) >

Wet maatregelen WWB (Zie ook bericht hierboven) >
Waarom moeten de regels zo hard zijn? (zie ook bericht hierboven) >

Naar de top van de pagina

Koopkracht en echte banen

Vakcentrale FNV is het totaal oneens met de enorme bezuinigingen van het kabinet. "Bezuinigen is geen werk, wij willen Koopkracht en Echte banen." Op 30 november vond een demonstratie plaats met 9000 mensen in de Utrechtse Jaarbeurs. Het vormde de aftrap voor de campagne 'Koopkracht en echte banen'. Want wat is de harde werkelijkheid? Tienduizenden werknemers uit de zorg, kinderopvang en bouw raken hun baan kwijt. Leraren, politie, gevangenismedewerkers krijgen er al jaren geen cent bij. En als je werkloos raakt, geen begeleiding naar ander werk. Werk dát er is, is bijna altijd onzeker.

Bekijk verslag, foto´s en video´s van de dag >

Naar de top van de pagina

Website Effectief Armoedebeleid

Voor mensen met een laag besteedbaar inkomen is het niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Een effectief armoedebeleid is voor  deze mensen dan ook van groot belang. Op een nieuwe site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u beschrijvingen van aanpakken en initiatieven, waarvan betrokkenen hebben aangegeven dat die in de praktijk goed werken. Met deze site wil het ministerie een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en daarmee aan een effectief armoedebeleid in Nederland.
Mocht u zelf een initiatief of aanpak willen plaatsen op deze site, vul dan het formulier op de website in en stuur het naar Mark van den Einde van het ministerie van SZW.

www.effectiefarmoedebeleid.nl >

Naar de top van de pagina

Oecumenische Vrouwensynode 8 maart 2014

De Oecumenische Vrouwensynode vindt plaats op 8 maart 2014 in de Thomaskerk in Amsterdam. Daar zullen jongere en oudere vrouwen uit de breedte van de kerken met elkaar in gesprek gaan over het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Vierde Wereld Verkenningen 21-22

Vierde Wereld Verkenningen 21-22 is een publicatie van ATD Vierde Wereld. Het bevat de Nederlandse vertaling van de VN Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten. Deze Richtlijnen werden in september 2012 met algemene stemmen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aangenomen en op 20 december 2012 besproken in de Algemene Vergadering van de VN, die met belangstelling kennis nam van de Richtlijnen.
Het document biedt een handleiding met een aantal belangwekkende aanwijzingen. Het belicht de moeilijkheden en hindernissen die mensen in armoede tegenkomen, en doet een aantal aanbevelingen hoe hun actieve betrokkenheid gestalte kan krijgen.
De tekst bevat een aantal aanbevelingen voor overheidsdiensten, verantwoordelijk voor beleid dat het leven van mensen in armoede beïnvloedt.
De Richtlijnen bieden niet-gouvernementele organisaties en individuele burgers een mensenrechtenbenadering, die hen kan helpen bij acties in het kader van armoedebestrijding.

Lees meer >

Naar de top van de pagina

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Indien u zich aan- of af wilt melden voor deze nieuwsbrief, of uw e-mailadres wilt wijzigen,
klik dan hier
.

Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA