A leeg A
Digitale nieuwsbrief werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Digitale nieuwsbrief

2014-5, 28 mei 2014

Dit is de laatste digitale nieuwsbrief van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.
Wij danken alle abonnees voor de warme belangstelling en wij vertrouwen er op dat velen van u zich actief in zullen blijven zetten voor de strijd tegen armoede in Nederland.
De kerken bezinnen zich op de vraag of er landelijk nog een interkerkelijk vervolg aan de inzet tegen verarming en verrijking kan worden gegeven. Als daar nieuws over is, ontvangt u daarover via dit kanaal mogelijk nog informatie.
Wij bevelen intussen graag de digitale nieuwsbrief van CliP aan om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de anti-armoedebeweging.

Alle goeds, de redactie

 

In dit nummer:


Campagne tegen verarming en verrijking moet helaas stoppen

Voor wie het gemist heeft, herhalen wij hier het bericht over het beëindigen van de werkzaamheden van de werkgroep.

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moet helaas per 1 juni 2014 de activiteiten stoppen. De financiële middelen zijn ontoereikend voor voortzetting in de huidige vorm. Ook Landelijk bureau DISK, al jaren het uitvoerend bureau van waaruit de werkgroep opereert, moet per 1 juni de deuren sluiten.
De laatste reguliere editie van 'De Arme Krant van Nederland' is inmiddels verschenen. Ter gelegenheid van een afscheidsbijeenkomst op 16 mei verschenen er nog een afscheidsbundel en een gedichtenbundel. Dit is in principe de laatste digitale nieuwsbrief.

Lees meer >

naar top

Eerlijk zullen we alles delen

Verslag afscheidsbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK

Op 16 mei hebben in Amersfoort meer dan 250 mensen bestuur en team uitgezwaaid. Beide organisaties hebben een lange geschiedenis. Landelijk bureau DISK is in april 1972 ontstaan en de Arme Kant van Nederland in september 1987. Het project Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen zag in maart 1984 het daglicht. In de geschiedenis zijn in 1996 'De arme kant van Nederland' en 'Economie, Vrouwen en Armoede', zoals het project was gaan heten, samengegaan. Tot op heden, mei 2014. Nu is met een grote happening toch het doek gevallen.

Lees meer >

naar top

Afscheidsbundel 'Bewerken, bewaren en doorgeven'

Ter gelegenheid van het afscheid hebben de werkgroep Arme Kant van Nederland en Landelijk bureau DISK het erfgoed beschreven in de bundel 'Bewerken, bewaren en doorgeven'.

Lees meer over deze afscheidsbundel >
Download direct de publicatie >

naar top

Gedichtenbundel 'De Werken van Barmhartigheid'

Gedichtenbundel 'De Werken van Barmhartigheid'Ter gelegenheid van het afscheid van de werkgroep Arme Kant van Nederland en Landelijk bureau DISK is een bundel samengesteld van gedichten van Hub Crijns, geïllustreerd met foto's van Peter de Bie..

Lees meer over deze gedichtenbundel >
Download direct de publicatie >

naar top

Op de hoogte blijven met o.m. de NieuwsCliP

Er zal na 1 juni geen digitale nieuwsbrief van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA meer worden verzonden.
Als u toch graag op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen in de anti-armoedebeweging, dan bieden onze samenwerkingspartners, zoals de Sociale Alliantie en Stimulansz-CliP, de nodige informatie. Kijk op www.socialealliantie.nl en www.stichtingclip.nl.
Lees de laatste NieuwsClip >

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de Stichting CliP, meld u zich dan hier aan: NieuwsClip >

Stichting CliP

Wereldvrouwenhuis wint Ab Harrewijn Prijs 2014

Wereldvrouwenhuis wint Ab Harrewijn Prijs 2014De Ab Harrewijn Prijs 2014 gaat naar Mariët Mensink en Maria van den Muijsenbergh, initiatiefnemers van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, waar vrouwen zonder verblijfspapieren, zonder onderdak en met medische problemen tijdelijk opvang vinden. De bekendmaking vond plaats op dinsdag 13 mei in de Muiderkerk te Amsterdam.

Lees meer >

naar top

Coöperatief Ondernemen in Nederland

Cordaid richt zich in Nederland op het duurzaam tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. Minder bekend is misschien dat Cordaid dit doet door mensen met lage inkomens te ondersteunen die samen kleinschalige, coöperatieve initiatieven opzetten voor (sociaal) ondernemerschap. Bijvoorbeeld een coöperatie van 'scharrelondernemers': mensen die ieder hun talent of ambacht uitoefenen, maar als coöperatie samen de inkoop, facturering en administratie doen. Of, een groep mensen die als coöperatie samen één onderneming opzetten, bijvoorbeeld een cateringservice of wijkrestaurant. Cordaid vormt partnerschappen tussen deze startende initiatieven enerzijds en bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties anderzijds die het initiatief samen duurzaam tot bloei kunnen laten komen. Met deze partnerschappen worden kennis en expertise gebundeld op het vlak van sociaal ondernemerschap en bedrijfsvoering om startende coöperaties een 'boost' te geven.
Heeft of kent u een initiatief voor (sociaal) coöperatief ondernemen, dat ondersteuning zoekt? Meld dit initiatief dan aan via kristel.ashra@cordaid.nl of via het aanmeldformulier op www.tiny.cc/cgawfx. Meer weten? Neem contact op met Kristel Ashra via 070 31 16 253.

Lees meer >

naar top

Handreiking Effectief Kindgericht Armoedebeleid voor gemeenten

De handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid' van de Kinderombudsman is verschenen. In de handreiking staan praktische tips, opgesteld door jongeren in armoede, en praktijkvoorbeelden. Doel is gemeenten te ondersteunen bij de opstelling van armoedebeleid beleid dat beter is afgestemd op kinderen.
Kindgericht armoedebeleid behoorde met het kindpakket tot de belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het vorig jaar door de Kinderombudsman gepresenteerde onderzoeksrapport 'Kinderen in armoede'.
Meer dan 10% van de gemeenten is met die aanbevelingen aan de slag gegaan. Het kindpakket is bijvoorbeeld ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nuenen en Zwartewaterland. Andere gemeenten praten nog met kinderen en jongeren en bereiden een kindpakket voor.

Handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid' (pdf, 2,6 MB) >

naar top

Kinderen in Tel 2014

Armoede onder kinderen groeit vooral buiten de grote steden
Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is met meer dan tien procent gestegen. Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. Dat blijkt uit het in maart gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ over de periode 2009 tot 2012.

Het onderzoek brengt de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen. De leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien in Nederland verschillen sterk. Het maakt uit in welke wijk je als kind opgroeit, zelfs in dezelfde gemeente zijn de verschillen per wijk vaak groot. De stijgende armoede is een belangrijke voorspeller voor de negatieve situatie waarin veel kinderen opgroeien.

Lees meer >

naar top

Landelijke oproep aan gemeenten om armoede en schulden aan te pakken

Een groot aantal landelijke maatschappelijke organisaties op het gebied van armoedebestrijding hebben (op verzoek van Staatssecretaris Klijnsma) de nieuw gekozen gemeenteraden en colleges opgeroepen om de lokale en regionale maatschappelijke organisaties te betrekken bij een effectieve en doelmatige armoede- en schuldenaanpak.
Onlangs wees ook de Kinderombudsman in zijn handreiking voor gemeenten over o.a. een ‘kindpakket’ op de rol die maatschappelijke organisaties hierin kunnen spelen. Als landelijke organisaties ondersteunen zij een groot aantal lokale of regionale organisaties die op lokaal niveau veel feitelijke hulp verlenen aan mensen die dit nodig hebben. Deze organisaties werken graag met gemeenten samen en bieden veel toegevoegde waarde:

  • groot bereik onder de doelgroep; ook mensen die buiten de formele toekenningskaders van gemeenten vallen (bijvoorbeeld mensen met schulden);
  • goede kennis van de lokale sociale kaart, waardoor mensen tijdig en juist worden doorverwezen naar (gemeentelijke) voorzieningen;
  • een laagdrempelige en efficiënte uitvoering, waarbij ondersteuning veelal in natura (sportkleding, fiets, computer, voedsel) plaatsvindt en waar nodig noodhulp kan worden geboden als wettelijke voorzieningen niet (tijdig) kunnen worden benut;
  • inbreng van particuliere financiële middelen uit het bedrijfsleven, private fondsen en donateurs;
  • versterken sociale samenhang: breed draagvlak in de lokale samenleving door het betrekken van talloze vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en intermediairs.

Lees hier de brief die verstuurd is >

naar top

Studiedag 'Diakenen staan er niet alleen voor'

Op 17 juni 2014 om 13.00 uur vindt in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland een studiedag plaats over de betekenis van mensenrechten voor de diaconale opdracht van de kerk.
Bij de decentralisatie van zorg en jeugdzorg, en op het terrein van armoede, in combinatie met de aan gemeentes opgelegde forse bezuinigingen en het fenomeen 'participatiesamenleving' zullen, vooral op lokaal niveau, spanningen ontstaan rond sociale voorzieningen en rechten. Daar, waar bezuinigingen er toe leiden dat menselijke waardigheid in het gedrang komt wordt ook niet meer voldaan aan de minimumeisen die in formele mensenrechten verdragen verankerd liggen.
Op de studiedag zullen verschillende inleiders de verbanden leggen tussen bijbelse opdrachten, het begrip menselijke waardigheid en mensenrechtenverdragen. Ook zullen zij voorbeelden aandragen en bespreken van situaties waar het lokaal mis gaat, of kan gaan met de mensenrechten op terreinen als armoede, zorg, kinderrechten en vreemdelingen. Daarnaast zullen we gezamenlijk kijken op welke wijze je op lokaal niveau de vinger aan de pols kunt houden en welke ondersteuning vrijwilligers van kerken hierbij nodig hebben en hóe Kerk in Actie dienstbaar kan zijn aan de lokale kerken in hun mensenrechtenwerk.
De bijeenkomst is bestemd voor: diakenen, diaconaal consulenten, predikanten, kerkelijk werkers en geïnteresseerden.
De bijeenkomst is gratis wel wordt gevraag om u aan te melden.

Meer informatie en aanmelden >

naar top

Wilt u een vriend, kennis of collega op deze nieuwsbrief attenderen,
klik dan hier.
Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:
Naar startpagina nieuwsbrief

Naar overzichtspagina publicaties

 

Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland/EVA